Πιστοποιητικό Ενεργειακού Ελέγχου – Απόδοσης

Έκδοση πιστοποιητικού Ενεργειακού Ελέγχου 

  Στο πλαίσιο της υποχρέωσης για ενεργειακό έλεγχο στις επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ, βάσει του άρθρου 10 του ν. 4342/2015 για την ενεργειακή απόδοση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον καθορισμό των προδιαγραφών του ενεργειακού ελέγχου,  οι υπόχρεες της επιχείρησης για τη διεξαγωγή ενεργειακού ελέγχου είναι οι επιχειρήσεις που:

  Απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζομένους  ή,

  Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους, αλλά ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

 


 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

  Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης προβλέπεται από το Ν. 4122/2013
είναι απαραίτητο όχι μόνο στις περιπτώσεις μεταβίβασης ή ενοικίασης ενός ακινήτου αλλά είναι και ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορεί αποτυπώσει τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου αλλά και την ενεργειακή του κατάταξη.

   Η ενεργειακή αποτύπωση μας δείχνει ποια σημεία χρειάζονται βελτιώσεις έτσι ώστε να παρέμβουμε και να βελτιώσουμε το ενεργειακό αποτύπωμα της κατοικίας .

   Για τη διαδικασία αυτή πέρα από τη μελέτη χρησιμοποιούμε και θερμική κάμερα για την ερμηνεία και πραγματική κατάσταση του ακινήτου.